19.6.2018

Pietarissa pidettiin seminaari suomalaisista ydinturvallisuusohjeista ja ydinlaitosten rakentamista koskevista määräyksistä

Rosatomin teknisen akatemian Pietarin filiaalissa järjestettiin 14. - 15. kesäkuuta jatkokoulutusseminaari, jossa ulkomaisille asiantuntijoille luennoitiin suomalaisista ydinturvallisuusohjeista (YVL) ja ydinlaitosten rakentamista koskevista määräyksistä. Seminaari keräsi lähes 300 osallistujaa Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakennushankkeen eri vaiheissa mukana olevista venäläisistä yrityksistä. Luentojen sisältö koottiin hankkeessa tähän mennessä saadun kokemuksen ja palautteen perusteella ja luennoitsijoina toimi joukko suomalaisen säteilyturvakeskus STUKin ydinlaitosten käyttöön liittyvien määräysten ja ohjeiden asiantuntijoita. Seminaarin pääteemoina olivat mm. ydinlaitoksen lisensointia koskevien määräysten päivitykset, ydinvoimaloiden säteilysuoja, ydinlaitoksen suojaaminen sisäisiltä ja ulkoisilta vaaroilta, sekä johtamisjärjestelmää koskevat vaatimukset.
STUKin organisaatio- ja johtamisjärjestelmien päävalvoja Hanna Kuivalaisen mukaan tämänkaltaiset tapahtumat toimivat yleiskatsauksena; niissä ei syvennytä yksityiskohtiin, vaan annetaan perustiedot, jotta niihin voitaisiin jatkossa perehtyä tarkemmin. Viranomaisten osalta on todella tärkeää, että heillä on mahdollisuus luennoida tämänkaltaiselle yleisölle. STUKin uusi strategia pohjautuu valmistelevan valvonnan periaatteeseen, jossa tämän seminaarin kaltaisten tapahtumien avulla saadaan potentiaalisille asiakkaille tieto siitä, mitä nyansseja hankkeissa on ehdottomasti otettava huomioon.
Mika Johansson, STUKin automatisoitujen johtamisjärjestelmien päävalvoja kertoi vaikutelmiaan seminaarista: ”Osallistujia tuli odotettua enemmän. Oman luentoni jäsentelin niin, että siitä tulisi selkeästi esiin viranomaisten näkökulma, sillä juuri sen ymmärtäminen on tärkeää hanketta toteuttavien toimijoiden osalta. Hanhikivi 1 -hankkeessa ei ole pidetty vielä samankaltaisia tapahtumia, joissa kaikki automatisoituja johtamisjärjestelmiä työstävät edustajat olisivat samanaikaisesti läsnä. Se, että toimijat saivat kaiken tiedon suoraan sääntelyviranomaiselta ja pystyivät esittämään meille sitä koskevia kysymyksiä, on todella tärkeää. Tämä on erityisen ajankohtaista kun otetaan huomioon se, että YVL-ohjeisiin on tehty viime aikoina uusia päivityksiä”.
Rosatomin suomalaisen tytäryhtiön RAOS Projektin tekniikkajohtaja Aleksandr Kirzhakov puolestaan kommentoi: ”Seminaari oli todella rakentava, koska se tarjosi mahdollisuuden kommunikoida suoraan STUKin edustajien kanssa. Erityisen tärkeää oli paloturvallisuutta käsittelevästä määräyksestä nro. 848 käyty keskustelu ja STUKin antama palaute rakennustyömaalla tehtyjen tutkimusten loppuraportista. Tästä olisi hyvä jatkaa uusilla seminaareilla, jotka keskittyvät eri kysymysten tarkempaan temaattiseen tarkasteluun”.
Rosatomin teknisen akatemian Pietarin filiaalin resurssi- ja henkilöstökeskuksen päällikkö Sergei Fjodorov: ”Tänä päivänä venäläiset yritykset toteuttavat ydinlaitosten rakennushankkeita monissa eri maissa ja ajankohtainen tiedotus maakohtaisista normeista ja määräyksistä on erittäin tärkeää. Sääntelymääräysten opiskelun kehittämiseksi tullaan pitämään säännöllisiä konferensseja ja seminaareja, joissa otetaan huomioon tilaajamaan vaatimukset toimijoita kohtaan hankkeiden eri toteutusvaiheissa”